Tui không rành về chim cho lắm nhưng tui nghĩ con bên phải là con cái

Tui không rành về chim cho lắm nhưng tui nghĩ con bên phải là con cái
Advertisments