Ngày đâu tiên đi học, ruộng dắt em tới trường

Ngày đâu tiên đi học, ruộng dắt em tới trường

Cùng người đăng: tạ nga

Tao đã làm gì sai

Tao đã làm gì sai

Thiên tài đấy

Thiên tài đấy

Bớt nghiệp đi

Bớt nghiệp đi

Mọi người cũng xem: