Khi deadline tới nhưng sản phẩm chưa hoàn thành

Khi deadline tới nhưng sản phẩm chưa hoàn thành
Advertisments