Đôi khi lùi lại không phải là hèn nhát !

Đôi khi lùi lại không phải là hèn nhát !
Advertisments