Và cuối cùng ông lại không đủ sức mở nó ra :))

Và cuối cùng ông lại không đủ sức mở nó ra :))
Advertisments