Nếu khó khăn cứ lấy vài thùng mà dùng dần

Nếu khó khăn cứ lấy vài thùng mà dùng dần

Cùng người đăng: Đậu Văn Phộng

Mọi người cũng xem: