Đàn ông cười khi nào

Đàn ông cười khi nào

Cùng người đăng: Neymar

Cần thông não cho phát

Cần thông não cho phát

Tụi tao thua, được chưa

Tụi tao thua, được chưa

Nghĩ nhiều nặng đầu

Nghĩ nhiều nặng đầu

Mọi người cũng xem:

Thịt khi nào không biết

Thịt khi nào không biết

Đàn ông vậy đấy

Đàn ông vậy đấy

Đi khi nào cho hỏng

Đi khi nào cho hỏng