Bò cũng không có mà chăn luôn cơ :((

Bò cũng không có mà chăn luôn cơ :((
Advertisments